Резиме на чување на лични податоци

Ова резиме ги прикажува стандардните категории и цели за чување на корисничките податоци. Одредени области може да имаат специфични категории и цели отколку оние наведени овде.

Страница

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Корисници

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Категорија на курсеви

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Курсеви

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Модули со активности

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување

Блокови

Цел

Период на чување
Не е дефиниран период на чување